Než podáte žádost o podporu, zkontrolujte si tento checklist

Kontrolní checklist pro kontrolu náležitostí před podáním žádosti o podporu

 1. Je doložen doklad o právní subjektivitě žadatele.
 2. Je doložen doklad o vedení bankovního účtu žadatele, na který bude poskytována podpora, případně doklady o vedení těch bankovních účtů, ze kterých bude žadatel provádět úhrady.
 3. Je doloženo čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis.
 4. Je doloženo čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů.
 5. Přílohy žádosti Čestné prohlášení o podpoře de minimis a Čestné prohlášení o střetu zájmů jsou opatřeny elektronickým podpisem. Elektronický podpis patří oprávněné osobě, tj. statutárnímu orgánu anebo je doložena plná moc, kterou vystavil statutární orgán pro jinou oprávněnou osobu.
 6. Je doložen výpis z Evidence skutečných majitelů.
 7. Je doložen návrh projektu vytvořený spolu s poskytovatelem služby (kreativcem).
 8. Je doložena smlouva uzavřená s poskytovatelem služby (kreativcem).
 9. Byl proveden a k žádosti doložen průzkum trhu – doklad o tom, že žadatel oslovil alespoň tři designéry, dále cenové nabídky (pokud je od oslovených designérů obdrží) a zdůvodnění, proč si vybral konkrétního designéra.
 10. Vybraný poskytovatel služby (kreativec) je registrován v Celostátní galerii kreativců.
 11. Žádost splňuje limity pro minimální a maximální výši dotace (voucheru)? Žadatel dodržel minimální podíl spolufinancování. Záložky rozpočet projektu a zdroje financování jsou správně vyplněny a jsou v souladu. 
 12. Žadatel je oprávněn k datu podání žádosti o podporu přijímat další podpory de minimis, tj. není u něj překročen limit 200 000 EUR (za 3 účetní období).

Oficiální příručku ke Kreativnímu Česku si stáhněte zde.

Byl tento článek přínosný?